Plant Info: LANTERN (WhatsApp No. 7439236696 to order plants)
 
Name  :  Yellow Lantern Hibiscus
Description:  :  Yellow Lantern Hibiscus
Price:  :  Rs. 300/- For 1 Plant
Available:  : 
Place Order  : 
Code  :  12_LANTERN_YELLOW
 
Name  :  Red Lantern Hibiscus
Description:  :  Red Lantern Hibiscus
Price:  :  Rs. 400/- For 1 Plant
Available:  : 
Place Order  : 
Code  :  41_LANTERN_RED
 
Name  :  Off-White Lantern Hibiscus
Description:  :  Off-White Lantern Hibiscus
Price:  :  Rs. 300/- For 1 Plant
Available:  : 
Place Order  : 
Code  :  20_LANTERN_OFF_WHITE
 
Name  :  Orange Lantern Hibiscus
Description:  :  Orange Lantern Hibiscus
Price:  :  Rs. 300/- For 1 Plant
Available:  : 
Place Order  : 
Code  :  30_LANTERN_ORANGE_MIX
 
Name  :  White Lantern Hibiscus
Description:  :  White Lantern Hibiscus
Price:  :  Rs. 300/- For 1 Plant
Available:  : 
Place Order  : 
Code  :  50_WHITE_LANTERN
 
Name  :  Off-White Lantern Hibiscus
Description:  :  Off-White Lantern Hibiscus
Price:  :  Rs. 300/- For 1 Plant
Available:  : 
Place Order  : 
Code  :  40_LANTERN_OFF_WHITE
 
Name  :  Orange Lantern Hibiscus
Description:  :  Orange Lantern Hibiscus
Price:  :  Rs. 400/- For 1 Plant
Available:  : 
Place Order  : 
Code  :  60_ORANGE_LANTERN
 
Name  :  Pink Lantern Hibiscus
Description:  :  Pink Lantern Hibiscus
Price:  :  Rs. 400/- For 1 Plant
Available:  : 
Place Order  : 
Code  :  70_PINK_LANTERN
 
Name  :  Red Lantern Hibiscus
Description:  :  Red Lantern Hibiscus
Price:  :  Rs. 400/- For 1 Plant
Available:  : 
Place Order  : 
Code  :  80_RED_RED_LANTERN
 
Name  :  Light Orange Lantern Hibiscus
Description:  :  Light Orange Lantern Hibiscus
Price:  :  Rs. 400/- For 1 Plant
Available:  : 
Place Order  : 
Code  :  90_ORANGE_ORANGE_LANTERN
Pages:            Report Defect    |    Submit Feedback